Více času na podstatné

Zákon v praxi

08.09.2010 08:23

Praktická opatření k předcházení vzniku komunálního odpadu

Letos na jaře na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd, obor Veřejná a sociální politika studentka Martina Krčmařová vypracovala a obhájila diplomovou práci s názvem Politika prevence vzniku odpadu – počátky v České republice. Vedle rozsáhlé rešerše diplomová práce obsahuje výsledky průzkumu,...
01.08.2010 07:51

SDĚLENÍ odboru odpadů MŽP o výkladu MŽP k § 37a zákona č. 185/2001 Sb. ve znění zákona 154/2010 Sb.

K § 37a odst. 2 Podle § 37a odst. 2 jsou výrobci součástí používaných ve vozidlech povinni poskytovat zpracovatelům vybraných autovraků v rozsahu požadovaném těmito zařízeními příslušné informace pro demontáž, skladování a zkoušky součástí, které lze opětovně použít. Uvedeným ustanovením není, dle...
29.07.2010 10:10

Politika prevence vzniku odpadu – počátky v České republice (diplomová práce)

Diplomová práce „Politika prevence vzniku odpadu – počátky v České republice“ pojednává o prioritním cíli odpadového hospodářství. Předcházení vzniku odpadu je způsob nakládání s odpadem, který se slučuje s koncepcí udržitelného rozvoje a respektuje jeho principy. Pozornost je věnována...
25.06.2010 07:45

Čistírny odpadních vod a ohlašování nonylfenolu a nonylfenol ethoxylátů (NP/NPE)

Základní informace o nonylfenolu a nonylfenol ethoxylátech (NP/NPE): Pro ohlašování NP/NPE do IRZ jsou relevantní úniky do vody a půdy a rovněž přenosy v odpadních vodách. Ve všech případech je prahová hodnota stanovena na 1 kg/rok. Nonylfenol je organická sloučenina patřící do širší...
02.06.2010 09:27

Euronovela zákona o odpadech

V dubnu letošního roku schválil Senát Parlamentu ČR tzv. euronovelu zákona o odpadech, která řeší dvě oblasti povinností vyplývajících České republice z jejího členství v EU.   Jedná se o následující povinnosti: o Transpozice rámcové směrnice Evropského parlamentu a Rady...
30.04.2010 07:42

Bioodpad je problém nebo výzva?

Nakládání s bioodpadem je v naší republice zdánlivě nová věc, neboť se bioodpad zpracovával zažitými a běžnými způsoby téměř automaticky, takže vlastně odpad nevznikal, nebo se ignoroval. To, že končil na skládkách, ať už černých nebo těch schválených, nikomu nevadilo. Ten způsob...
30.04.2010 07:19

Odpady z těžby a úpravy černého uhlí

V 90. letech minulého století prošlo české hornictví restrukturalizací, která ve svých důsledcích předznamenala redukci těžby. V oblasti dobývání černého uhlí došlo k poklesu těžby cca o 60 % proti konci 80. let minulého století. Veškerá těžba černého uhlí v naší...
29.04.2010 08:29

Nakládání s těžebními odpady

Od ledna letošního roku nabyly účinnosti prováděcí vyhlášky k zákonu č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem. Jsou to vyhláška ČBÚ č. 428/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem, a vyhláška ČBÚ č. 429/2009 Sb., o stanovení...
31.03.2010 18:29

Nové přístupy k testování stavebních výrobků se zabudovanými odpady

Vedlejší energetické produkty vznikají ve spalovacích zařízeních, topeništích, koksovnách a v mnoha dalších zařízeních. Uvažujeme-li o využívání těchto odpadů jako součástí stavebních výrobků, je nutné posoudit jejich ekologické vlastnosti. Odpady se hodnotí na základě vyhlášky č. 294/2005 Sb.,...
29.03.2010 08:23

Odpady z hygieny zaměstnanců a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

Otázka: V provozovně zabývající se potravinářskou výrobou vzniká z důvodů splnění hygienických předpisů odpad – jednorázové čepice z netkané textilie či papírových ubrousků používaných k osušení rukou zaměstnanců. Je tento odpad svázán s technologií či zařízením...