Více času na podstatné

Zákon v praxi

24.03.2010 13:35

Odpady z provozu rentgenového pracoviště v nemocnici a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

V rámci provozu rentgenového pracoviště bylo za rok 2009 vzniklo 2,5t nebezpečného odpadu – odpadní roztoky vývojek a roztoky ustalovačů (kód 09 01 01 a 09 01 04). Podléhají tyto odpady ohlašovací povinnosti do IRZ a musejí být proto započítávány do množství nebezpečného odpadu...
23.03.2010 10:18

Opravárenská dílna v rámci zemědělské provozovny a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

Otázka: Výrobní činností zemědělského podniku je rostlinná výroba a služby v rostlinné výrobě (setí, příprava půdy, sklizeň) apod. Dále potom živočišná výroba (velkochov prasat 4000 kusů). V rámci provozovny, kde se nachází živočišná výroba, má podnik i dílny, ve kterých...
23.03.2010 10:16

Odpady ze zkušební laboratoře na uhlí a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

Otázka: vzniká ohlašovací povinnost do IRZ zkušební laboratoři, která za rok 2009 vyprodukovala 10 t nebezpečného odpadu? Z tohoto množství odevzdala 9 t vzorků uhlí na skládku. Odpad vznikl smísením laboratorních vzorků uhlí, uhelného prachu a popela v Akreditované...
22.03.2010 10:08

Ohlašovací prahy odpadů a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

Otázka: Jsou uvedená kriteria ohlašovacích prahů – 2 tuny nebezpečných odpadů nebo 2000 tun odpadů kategorie ostatní za rok – hodnoty součtu všech nebezpečných odpadů (různých katalogových čísel) produkovaných jednou provozovnou z výrobní činnosti nebo je tímto kritériem hmotnost...
17.03.2010 07:55

Dopravní značení, opravy pozemních komunikací a ohlašovací povinnost do IRZ

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z helpdesku IRZ – Stavební společnost se zabývá opravami, výstavbou a rekonstrukcí komunikací, vodorovným a svislým dopravním značením a svodidlovými systémy. Většina odpadů společnosti vzniká na jednotlivých stavbách, které jsou...
17.03.2010 07:52

Provoz myčky aut a ohlašovací povinnost do IRZ

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – Součástí čerpací stanice je myčka motorových vozidel. Z provozu myčky vzniká odpad 13 05 03 – kal z lapáku nečistot, a to v množství cca 12 t/rok. Odvoz a odstranění tohoto odpadu každoročně...
17.03.2010 07:47

Provoz kanalizační sítě města a ohlašovací povinnost do IRZ

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – Provozovatel provozuje celou kanalizační síť města. Na kanalizaci jsou připojeny jednotlivé nemovitosti ve městě. Nejedná se o kanalizaci pro průmyslové odpadní vody. Odpadní vody se čerpají na čistírnu...
08.03.2010 14:03

Otázky a odpovědi k IRZ – 3. část

Odbor integrované prevence a IRZ Ministerstva životního prostředí připravil dokument, který další důležité otázky k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ a jejich řešení. Dokument naleznete zde.
08.03.2010 08:29

Stavební odpady, jejich využití a strasti v českých podmínkách

Stavební odpad je pojem, který začíná být stále více spojován s fenoménem recyklace. Vzniká při demolicích a zemních pracích, při výstavbách a opravách. V základu lze tento odpad rozdělit do několika skupin, a to na směsný stavební odpad (cihelné sutě), betonové kry, živičné kry,...
08.03.2010 08:06

Nové ohlašovací povinnosti původců odpadů

Letošním rokem dochází v souvislosti s předáváním údajů o znečišťování životního prostředí k zásadním změnám. Změny jsou spojeny s ohlašovací povinností do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) a dotýkají se velmi podstatně formy a způsobu podávání hlášení podle...