Více času na podstatné

Bezpečnostní listy (BL)

    Od 1.6. 2007 veškeré povinnosti ohledně bezpečnostních listů vyplývají z nařízení REACH. Bezpečnostní list se i nadále poskytuje na nebezpečné látky a směsi, na směsi, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, ale obsahující nebezpečné složky v daných koncentracích, a dále pak na PBT a vBvP látky a ostatní látky, které budou na seznamu č. XIV nařízení REACH.

 

    Když vešlo v platnost nařízení REACH vedly se zprvu diskuze o platnosti původních bezpečnostních listů (BL), tedy zpracovaných dle vyhlášky č. 231/2004 Sb., v souvislosti s platností nařízením REACH, který upravuje taktéž podobu a obsah bezpečnostních listů. Níže uvádíme odkaz na sdělení odboru legislativního a odboru environmentálních rizik k požadavkům na bezpečnostní listy chemických látek a směsí po nabytí účinnosti zákona č. 371/2008 Sb. Z tohoto sdělení vyplývá, že BL vypracované podle předchozí právní úpravy (vyhláška č. 231/2004 Sb.), které obsahově splňují požadavky nařízení REACH, považuje MŽP za BL, které jsou v souladu s nařízením REACH. BL, které jsou vypracovány podle nařízení REACH, je nutno poskytovat pouze pokud:

 • byla látka nebo směs uvedena na trh po 1.11.2008;
 • byl BL po 1.11.2008 revidován.

Důvodem pro revizi BL je zejména některá z následujících skutečností:

 • zjištění nových informací o látce nebo směsi, které jsou závažné z hlediska;
 • ochrany lidského zdraví nebo životního prostředí;
 • registrace látky nebo;
 • změna klasifikace látky.

Sdělení můžete stahovat zde.

 

Požadavky na bezpečnostní listy dle REACH

   Požadavky REACH na obsah bezpečnostních listů jsou z velké části totožné s požadavky zákona č. 356/2003 Sb. (o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 231/2004 Sb. (kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku). Avšak s postupujícími registracemi se budou bezpečnostní listy rozšiřovat o informace, které budou součástí registrační dokumentace látek. Nově bude přílohou bezpečnostního listu i vyhodnocení chemické bezpečnosti a rizik pro dané použití látky. Tato příloha bude vycházet ze zprávy o chemické bezpečnosti (CSR).

    Požadavky na bezpečnostní list stanovuje článek 31 nařízení REACH. Článek 31 specifikuje, pro které látky a přípravky se BL požaduje, kdy je nutné jej poskytovat v rámci dodavatelského řetězce a specifikuje jeho položky. Vlastní pokyny pro sestavení bezpečnostních listů jsou pak uvedeny v příloze II nařízení REACH. V bezpečnostním listu musí být uvedena i klasifikace podle směrnice 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES a hodnoty příslušných expozičních limitů v pracovním prostředí a/nebo hodnoty biologických limitů, DNEL a PNEC. Hodnoty PEL a NPK-P jsou uvedeny v příloze č. 2 v části A Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

 

Jak ovlivnilo bezpečnostní listy nařízení CLP?

    Jelikož v roce 2008 vstoupilo v platnost nařízení CLP - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnice 67/548/EHS a 1999/45/EHS a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, musela být změněna i podoba přílohy II nařízení REACH tak, aby se příloha přizpůsobila ustanovením uvedeným v nařízení CLP. Tato změna byla provedena v roce 2010, a to nařízením Komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.

    Upozorňujeme, že v souvislosti s nařízením CLP bude nutné aktualizovat stávající bezpečnostní listy, a tedy bude nutné nově sestavovat bezpečnostní listy již zcela v souladu s aktualizovanou přílohou II nařízení REACH.

 

Telefonní číslo pro naléhavé situace

Již zmíněné nařízení Komise (EU) č. 453/2010 vyžaduje, aby se v bodě 1.4 bezpečnostního listu uváděly odkazy na nouzové informační služby. V případě ČR poskytuje informace o první pomoci a léčení akutních otrav Toxikologické informační středisko.

Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1
120 00 Praha 2
tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402
www.tis-cz.cz

 

Poskytnutí bezpečnostního listu (BL) zákazníkům

    Bezpečnostní listy také úzce souvisí s povinnostmi poskytování údajů o látkách v rámci dodavatelských řetězců. Od 1.6.2007 při dodávce látek platí povinnost poskytovat bezpečnostní list všem následným uživatelům a distributorům, kterým je daná látka nebo přípravek dodáván a zároveň patří do některé z následujících kategorií:

 • splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS nebo přípravek obsahující látku je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice 1999/45/ES,
 • je perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) podle přílohy XIII nařízení REACH,
 • je zahrnuta do kandidátního seznamu látek, které mohou podléhat povolení, sestaveného podle čl. 59 odst. 1.

    Kromě tohoto může jakýkoliv zákazník kdykoli požádat svého dodavatele látky, aby mu poskytl bezpečnostní list přípravku, který nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný, ale který obsahuje:

 • ≥ 1 % (hmotnostní) pro přípravky jiné než plynné (nebo ≥ 0.2 % objemová pro plynné přípravky) látky, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí, nebo
 • pro jiné než plynné přípravky ≥ 0.1 % (hmotnostní) látky, která je perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) podle přílohy XIII nařízení REACH nebo byla zahrnuta do kandidátního seznamu látek, které mohou podléhat povolení, sestaveného podle čl. 59 odst. 1, nebo
 • látku, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí.


    Dle nařízení REACH neexistuje povinnost poskytovat bezpečnostní list pro nebezpečné látky nebo přípravky nabízené nebo prodávané veřejnosti, pokud je poskytnut dostatek informací umožňující bezpečné použití látky a pokud následný uživatel nebo distributor tento bezpečnostní list nepožaduje. Zákazníkům musí být předán zejména konečný scénář expozice formou přílohy BL.

 

     Při dodávkách látky nebo přípravku, pro které není bezpečnostní list vyžadován, musí dodavatel od 1. června 2007 poskytovat některé informace všem následným uživatelům a distributorům, kterým látku dodává. Pokud látka podléhá povolení nebo omezení, musí poskytnout příjemci své látky tyto informace:

 • registrační číslo,
 • zda látka podléhá povolení a podrobné údaje o uděleném povolení nebo příslušné informace, pokud bylo povolení zamítnuto,
 • podrobné údaje o omezení.

Nakonec musí také poskytnout veškeré dostupné a relevantní informace nezbytné pro příslušné řízení rizika.