Více času na podstatné

Povinnosti

 

REACH je velice komplexní nařízení z něhož vyplývající povinnosti mají dopad na celý průmyslový sektor. Pro podniky je v prvé fázi důležité správně identifikovat svoji roli v dodavatelském řetězci, ze které pak vyplývají jednotlivé povinnosti. Jeden podnik může vystupovat ve vícero rolích. Je důležité si uvědomit, že dopady nařízení jsou i na podniky u nichž by se na první pohled nepředpokládala souvislost s chemickými látkami. To je například případ tzv. látek vzbuzující velké obavy (SVHC) obsažených v předmětech.

 

Základní role:

  • Výrobce - fyzická nebo právnická osoba usazená v EU, která zde vyrábí látku. Výrobou se myslí i těžba látek v přírodním stavu.

  • Dovozce - fyzická nebo právnická osoba odpovědná za uvádění látky na trh v EU. Týká se tedy nákupů ze zemí mimo EU/EHP. V tomto případě se některé povinnosti dotýkají i tzv. předmětů (oděvy, nábytek, atd.).

  • Následní uživatelé -  fyzická nebo právnická osoba usazená v EU jiná než výrobce nebo dovozce, která používá látku samotnou nebo obsaženou v přípravku při své průmyslové nebo profesionální činnosti. Následným uživatelem není distributor ani spotřebitel. Za následného uživatele se považuje rovněž zpětný dovozce osvobozený podle čl. 2 odst. 7 písm. c). Jedná se o nejčastější roli spjatou s používáním chemických látek, která nemusí být na první pohled zřejmá a přesto je nutné ji věnovat odpovídající pozornost. Následní uživatelé látky neregistrují.

 

Pro snazší orientaci v povinnostech můžete využít speciální interaktivní nástroj ECHA, tzv. Navigátor. Pomocí odpovědí na několik připravených dotazů umí navigátor identifikovat vaší roli v dodavatelském řetězci, a také navede uživatele na výčet potencionálních povinností.

 

Po zařazení se do jedné nebo vícera rolí je důležité zjistit jaké povinnosti se vás dotýkají: