Více času na podstatné

Hodnocení

 

Součástí nařízení REACH je i tzv. hodnocení látek. Jeho cílem je ozřejmit zda používání vybraných (hodnocených) látek představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Hodnocení provádí jednotlivé členské země, přičemž pro každou z látek je ustavena jedna konkrétní země. Tento pověřený subjekt je pak oprávněn požadovat od žadatelů registrací další doplňující informace k látkám tak, aby mohl vydat závěrečné stanovisko. Při hodnocení se využívá veškerých dostupných informací k látkám, tedy všech předložených registračních dokumentací. Hodnocení může na konci dojít k závěru, že rizika jsou díky již přijatým opatřením dostatečně kontrolována. V opačném případě může vést k návrhu celounijních opatření k řízení rizik, jako jsou omezení, identifikace látek vzbuzujících mimořádné obavy, harmonizovaná klasifikace nebo jiná opatření mimo oblast působnosti nařízení REACH.

 

Výběr hodnocených látek probíhá tak, že ECHA ve spolupráci s členskými státy. Definuje kritéria vycházející z rizik a poté vybere látky, které mají být hodnoceny. Vybrané látky agentura ECHA na základě stanoviska Výboru členských států agentury ECHA zařadí do průběžného akčního plánu Společenství. Hodnotící členský stát má od zveřejnění průběžného akčního plánu Společenství 12 měsíců na to, aby rozhodl, zda musí požádat žadatele o registraci za účelem vyjasnění obavy o další informace. Tato žádost může překročit rámec standardních požadavků na informace podle nařízení REACH (přílohy VII až X) a může se týkat vnitřních vlastností látky či expozice látce. Například žadatelé o registraci mohou být povinni předložit studie o způsobu účinku dané látky nebo sledování úrovní její koncentrace v organismech nebo životním prostředí. Pro dosažení všeobecné dohody je stanovisko, že jsou zapotřebí další informace, sděleno všem ostatním členským státům a agentuře ECHA. Agentura ECHA nakonec, je-li to nutné, přijme konečné rozhodnutí o vyžádání dalších informací.

 

Hodnocení započalo v roce 2012 a zahrnovalo posouzení 36 látek (např. methanol, ethylenoxid, toulen). Tím se zabývalo na 17 členských států EU. Mezi těmito státy je i Česká republika anebo Slovensko. Další plán na hodnocení látek v příštích 3 letech je zveřejněn v tzv. Průběžném akčním plánu společenství (CoRAP).

 

Ke stažení:

Přehled hodnocených látek (CoRAP)
Hodnocení látky podle nařízení REACH
Hodnocení látky - leták