Více času na podstatné

Následní uživatelé

Následní uživatelé tvoří nejpočetnější skupinu. Mezi následné uživatele může patřit jakýkoli průmyslový uživatel chemických látek. Následné uživatele lze rozdělit na dvě základní skupiny, a to na zpracovatele a konečné spotřebitele. V každém případě, tzv. následný uživatel je taková osoba, která není výrobcem ani dovozcem. Z toho vyplývá, že následný uživatel nemá povinnost registrovat látky. Může se například jednat o takovou společnost, která nakupuje registrované látky, a tyto látky pouze spolu mísí, aniž by došlo k chemické reakci a vzniku nové chemické látky.

 

Povinnosti následných uživatelů (převzato z ECHA)

1) Informovat dodavatele o použití neregistrované látky

Následný uživatel musí podat žádost nejdéle 12 měsíců před lhůtou pro registraci a dodavatel musí posoudit riziko daného použití. Příští a poslední lhůtou pro registraci látek v množstvích 1–100 tun za rok je 31. květen 2018. Následní uživatelé musí informovat dodavatele o použitích těchto látek nejpozději 31. května 2017.

 

2) Určit a přijmout vhodná opatřeních v souladu s bezpečnostními listy

Poté, co následný uživatel obdrží bezpečnostní list, musí určit a přijmout vhodná opatření za účelem náležité kontroly rizik v místě svého použití. Musí tak učinit do 12 měsíců od chvíle, kdy obdržel bezpečnostní list k registrované látce.

 

3) Respektovat opatření uvedené ve scénáři expozice

Když následný uživatel obdrží scénář expozice s bezpečnostním listem, musí si dodatečně ověřit, zda se scénář expozice vztahuje na jeho vlastní použití látky a na jeho podmínky použití.

Dojde-li následný uživatel k závěru, že jeho použití a/nebo podmínky použití látky samotné či ve směsi nejsou zahrnuty ve scénáři expozice získaném od dodavatele, existuje několik možností, jak postupovat dále, mimo jiné:

 • zajistit podmínky použití popsané ve scénáři expozice, který obdržel,
 • seznámit se svým použitím dodavatele s cílem zařadit jej mezi určená použití a zahrnout ho do aktualizovaného scénáře expozice,
 • nahradit látku jinou látkou, pro niž není vyžadován scénář expozice nebo pro kterou je dostupný scénář expozice vztahující se na jeho podmínky použití, popřípadě nahradit proces jiným procesem, při němž není tato látka zapotřebí,
 • nalézt jiného dodavatele, který poskytuje látku či směs se scénářem expozice vztahujícím se na jeho použití, nebo
 • připravit zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti (CSR) (nejprve je třeba si ověřit, zda se neuplatňuje výjimka).

 

4) Vypracovat zprávu o chemické bezpečnosti

Není-li použití zahrnuto v podmínkách popsaných v kterémkoli ze scénářů expozice poskytnutých následnému uživateli a alternativní kroky uvedené výše nejsou proveditelné, následný uživatel musí připravit zprávu o chemické bezpečnosti, vyjma případů, kdy:

 • bezpečnostní list není vyžadován,
 • zpráva o chemické bezpečnosti nemusí být vyhotovena žadatelem o registraci,
 • látka je ve směsi obsažena v koncentraci nižší, než je koncentrace, pro niž se vyžaduje zpráva o chemické bezpečnosti,
 • následný uživatel používá látku nebo směs v celkovém množství nižším než 1 tuna za rok,
 • následný uživatel používá látku ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy (PPORD).

Zpráva následného uživatele o chemické bezpečnosti musí být vyhotovena do 12 měsíců od obdržení bezpečnostního listu k registrované látce. Následní uživatelé musí o tom, že mají v úmyslu vypracovat zprávu o chemické bezpečnosti, do šesti měsíců informovat agenturu ECHA. Zpráva následného uživatele o chemické bezpečnosti se však agentuře ECHA předkládat nemusí.

 

5) Podat vytvořenou zprávu o chemické bezpečnosti ECHA

Následní uživatelé musí do šesti měsíců od obdržení bezpečnostního listu k registrované látce podat zprávu agentuře ECHA, pokud:

 • připravují zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti a konkrétní množství látky pro dané použití, pro něž zprávu vypracovávají, je větší než 1 tuna za rok,
 • jsou vyňati z povinnosti vyhotovit zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti, protože celkové množství látky i směsi pro dané použití je menší než jedna tuna za rok,
 • jsou osvobozeni od povinnosti vypracovat zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti, neboť látku používají ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy (PPORD),
 • látku klasifikovali odlišně od svých dodavatelů.

Situace, kdy se uplatňují výjimky z podávání zpráv následných uživatelů o chemické bezpečnosti a kdy je vyžadováno podávání zpráv, jsou souhrnně popsány v tabulce níže.

 

Celkové použití (v tunách za rok) Konkrétní použití (v tunách za rok) Použití pro účely PPORD? Vyžaduje se CSR následného uživatele? Je třeba podat zprávu ECHA?
<1 Neuplatňuje se Neuplatňuje se Výjimka Ano
>1 Neuplatňuje se Ano Výjimka Ano
>1 >1 Ne Ano Ano
>1 <1 Ano Ano Ne

 

 

6) Informovat dodavatele

Následní uživatelé musí informovat dodavatele, jestliže jsou navrhovaná opatření k řízení rizik nevhodná, a také kdykoli jsou dostupné nové informace o nebezpečnosti.

Tato povinnost je stanovena článkem 34 nařízení REACH. Je-li to nezbytné, měla by být splněna bez odklad

 

7) Sdílet informací týkajících se bezpečného použití vlastním zákazníkům

Následní uživatelé, kteří dodávají nebezpečné látky samotné či ve směsi, musí svým zákazníkům sdělit informace o jejich bezpečném použití. Měli by tak učinit formou bezpečnostního listu nebo jinak, podle požadavků.

Následní uživatelé by měli tyto informace bezodkladně aktualizovat, jestliže:

 

 • jsou k dispozici nové údaje o opatřeních k řízení rizik nebo nebezpečích,
 • bylo uděleno či zamítnuto povolení,
 • bylo uloženo omezení.

 

8) Dodržovat požadavky povolení

Pokud následný uživatel používá látku, která se nachází na seznamu látek podléhajících povolení, musí ji nahradit bezpečnější alternativou. Chce-li látku nadále používat, musí sám následný uživatel nebo jeho dodavatel požádat o schválení daného použití, načež platí dodatečné povinnosti. Toto rozhodnutí je třeba učinit, jakmile je látka zařazena na seznam látek podléhajících povolení, neboť zpracování žádosti o povolení nějakou dobu trvá. Další podrobnosti o povolovacím postupu jsou uvedeny v příslušném oddíle internetových stránek agentury ECHA.

Používá-li následný uživatel látku zařazenou na seznam látek podléhajících povolení, pro niž bylo uděleno povolení, které se vztahuje na jeho použití, musí následný uživatel o svém použití informovat agenturu ECHA.

Jestliže látka podléhá povolení, dodavatel to musí uvést v oddíle 15 bezpečnostního listu nebo v rámci dalších informací poskytovaných v souladu s článkem 32 nařízení REACH. Číslo povolení by mělo být rovněž uvedeno na štítku.

 
9) Dodržovat požadavky na omezení

Pokud se na látku používanou následným uživatelem vztahuje omezení, smí ji nadále používat pouze tehdy, dodrží-li podmínky omezení. Každý dodavatel v EHP musí údaj o tom, zda jím dodávaná látka podléhá omezení, uvést v oddíle 15 bezpečnostního listu nebo v rámci dalších informací poskytovaných v souladu s článkem 32 nařízení REACH.

Do seznamu omezení lze nahlížet na internetových stránkách agentury ECHA, kde jsou uvedeny také informace o tom, u kterých látek se o omezení uvažuje a jaký druh omezení je navržen.

 

10) Dodržet požadavky týkajících se látek v předmětech

Pokud následný uživatel vyrábí či dováží předmět, který obsahuje látku vzbuzující mimořádné obavy v koncentraci vyšší než 0,1 % (hmotnostních), musí příjemcům předmětu poskytnout dostatek informací umožňující bezpečné použití. Tato povinnost platí od okamžiku, kdy je látka zařazena na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Uvedené informace by měly být následným uživatelům poskytnuty při dodání, a pokud o ně požádají spotřebitelé, do 45 dnů od obdržení žádosti.

Je-li navíc látka vzbuzující mimořádné obavy v těchto předmětech obsažena v množství přesahujícím 1 tunu na výrobce či dovozce za rok, následný uživatel by to měl oznámit agentuře ECHA.

Pokud následný uživatel vyrábí či dováží předměty, z nichž se záměrně uvolňuje určitá látka (například aromatické pytle na odpadky), a tato látka je v těchto předmětech obsažena v množstvích přesahujících 1 tunu na výrobce či dovozce za rok, měl by látku obsaženou v těchto předmětech zaregistrovat u agentury ECHA. Byla-li však látka pro dané použití již registrována, registrace ani oznámení nejsou vyžadovány.

 

Zdroj: ECHA