Více času na podstatné

Předregistrace

 

Předregistrace byla jednou z prvních povinností podniků vedoucí splnění všech požadavků nařízení REACH. Od 1.6. do 30.11.2008 měly podniky možnost své látky, spadající pod působnost REACH, u ECHA předregistrovat. Předregistrací tak získali odkladný termín na vlastní registraci.

 

Na základě předregistrací byly následně vytvořeny tzv. Fóra pro výměnu informací (SIEF - Substance Information Exchange Forum), a to pro každou chemickou látku jedno speciální SIEF. V těchto SIEF  jsou mezi společnostmi navzájem sdíleny veškeré informace o daných chemických látkách. Posláním předregistrací je tedy především sdílení údajů o látkách mezi jednotlivými společnostmi, a tedy snaha minimalizovat množství testů realizovaných na zvířatech, a maximální využití informací z již provedených testů, výzkumů, atd.

 

Kdo musel předregistrovat?

Každý výrobce anebo dovozce látek v množství větším jak 1 t/rok je povinen své látky registrovat, resp. pro získání odkladného období předregistrovat. Mimo jiné se tato povinnost vztahuje také na výrobce nebo dovozce předmětů (např. stavební materiál, náplně do tiskáren, elektronické součástky, hračky, automobily, hasící přístroje, obuv, atd.), a to v případě že se z těchto předmětů chemické látky uvolňují tzv. "záměrně" (např. inkoust z náplní do tiskáren, náplň hasících přístrojů, atd.) nebo obsahují látky uvedené na seznamu „látek vzbuzujících hodně velké obavy (SVHC látky)“, a to v množstvím větším jak 1t/r.

 

Předregistrace je stále aktuální

V současné době je stále možné požádat o předregistraci, a to v případě kdy podnik vyrobí nebo doveze své látky poprvé v množství větším jak 1 t/r. Výrobou nebo dovozem poprvé se rozumí poprvé po vstupu nařízení REACH v platnost (1. června 2007). Takovou látku je možné dodatečně předregistrovat a získat tak potřebný čas na vlastní regfistraci. Podmínky:

  • nejpozději šest měsíců poté, co vyrobené nebo dovezené množství překročí prahovou hodnotu jedné tuny;
  • nejméně 12 měsíců před uplynutím příslušné lhůty pro registraci (v současné době zbývá poslední termín pro registrace - 31.5.2018, tedy statutu předregistrace je možné využít pouze do 31.5.2017).

 

Co nastalo v případě, že společnost nepředregistrovala?

Pokud z jakéhokoliv důvodu podnik nestihl předregistraci svých látek, pak po 1. 12. 2008 nesměl dále dané  látky vyrábět nebo dovážet bez provedené registrace. Tedy do doby, než od ECHA obdrží na základě předložené dokumentace, registrační číslo.

 

Pokud jste předregistraci zmeškali a nesplňujete zmíněné podmínky pro dodatečnou předregistraci, pak nemůžete využít z žádného přechodného období. V tomto případě musíte zastavit výrobu nebo dovoz látky dokud od ECHA neobdržíte registrační číslo látky. Získání tohoto čísla představuje následující činnosti:

  • vznešení dotazu na ECHA (prostřednictvím portálu REACH-IT), zda již pro danou látku nebyla podána žádost o registraci nebo vznesen dotaz;
  • získání a vyhodnocení příslušné fyzikálně-chemické, zdravotní a environmentální údaje a použít tyto informace k vypracování registrační dokumentace;
  • předložit dokumentaci a zaplatit příslušný poplatek ECHA.

 

Jak  předregistrovat

K předregistraci slouží tzv. REACH-IT portál, který naleznete na stránkách. https://reach-it.echa.europa.eu/. Tento portál Vám umožní předregistraci provést několika různými způsoby. První možností je tzv. on-line předregistrace. K této předregistraci budete potřebovat pouze internetový prohlížeč a v několika přehledných krocích snadno předregistrujete požadovanou látku.

 

Další možností jak předregistrovat své látky je využití softwarového nástroje IUCLID, ve kterém vytvoříte tzv. XML soubor. Předregistraci dokončíte importem tohoto XML souboru pomocí REACH-IT jako v případě on-line předregistrace. Výhodou IUCLID je, že můžete najednou předregistrovat, až 500 látek, kdežto pomocí on-line nástroje pouze jednu látku během jednoho cyklu, který v průměru zabere 20 - 30 minut.         Poslední možností je využití jakéhokoliv jiného nástroje, který bude umožňovat export souboru do typu XML při dodržení jistých požadavků daných ECHA. Výsledný XML soubor importujete pomocí REACH-IT, stejným způsobem jako v případě využití IUCLID 5.

 

Které informace jsou nezbytné k předregistraci?

K předregistraci jsou nezbytné jen základní informace:

  • název chemické látky (EINECS a CAS číslo)
  • množství této chemické látky, s kterým nakládáte za rok
  • upřesnění do jakého termínu předpokládáte registraci dané chemické látky (vycházíte z časového harmonogramu)
  • kontaktní a fakturační údaje Vaší společnosti, případně kontaktní údaje tzv. výhradního zástupce.

 

Co předregistrace stojí?

Předregistrace je jediný úkon z nařízení REACH, který je zcela zdarma! Nebudete tedy muset uhradit žádný poplatek ECHA. Proto je výhodné chemickou látku předregistrovat i v případě, kdy si nejste z jakéhokoliv důvodu jistí, zda látku nakonec budete muset registrovat či nikoliv.

 

Jak zjistím zda můj dodavatel předregistroval své látky?

Na tuto otázku existuje jednoduchá odpověď, a to že v současné době toto ověření není možné žádnými dostupnými prostředky učinit. Na samotnou předregistraci látek lze pohlížet jako na údaj, který jsou citlivý a může podléhat i případnému utajení. Proto je pouze na dobré vůli vašeho dodavatele, zda vám poskytne náhled do předregistračního reportu anebo případně do systému REACH-IT, kde má vytvořený účet. Ověření si předregistrace látek u svého dodavatele je tedy velice komplikovanou záležitostí a většině případů se průmysl spoléhá na čestná prohlášení, která by měla být alternativní zárukou, že váš dodavatel plní veškeré závazky související s REACH, a že tedy s tímto dodavatelem můžete počítat i dále do budoucnosti. K této problematice ECHA nabízí pouze možnost nahlédnutí do seznamu předregistrovaných látek. Tento seznam naleznete zde. Bohužel jedinou informací, kterou si zde ověříte je skutečnost, že někdo danou látku u ECHA předregistroval, avšak se už nedozvíte kdo tak učinil. To lze učinit pouze tak, že se stanete členem SIEF dané látky, to je však podmíněno předregistrací látky.