Více času na podstatné

SIEF

SIEF nebo-li Substance Information Exchange Forum, představuje tzv. fórum pro výměnu informací o látce. Smyslem zavedení SIEF je maximalizace sdílení údajů o jednotlivých látkách napříč celou EU tak, aby byly co v největší míře omezovány testy, zejména pak na obratlovcích. V souvislosti s REACH se můžete setkat ještě s pojmem pre-SIEF, tento pojem označuje fórum pro výměnu informací, které předchází vzniku vlastního SIEF.

 

Pre-SIEF

    Konkrétně, po předregistraci látky v REACH-IT, se automaticky vaše společnost stává členem pre-SIEF, které je vytvořeno bez zásahu uživatele. Zde je možné nahlížet do seznamu ostatních členů daného fóra a v omezené míře s nimi komunikovat, dle uváděných kontaktních údajů. Dá se říci, že v tuto chvíli končí role ECHA a další postup utváření a práce v SIEF je již na jednotlivých účastnících pre-SIEF. ECHA se nechala slyšet, že nebude zasahovat žádným způsobem do činnosti jednotlivých fór. Tento původní záměr, ale přesto zcela nedodržuje, jelikož počet vznikajících SIEF neodpovídá skutečnosti a s blížícím se termínem pro první kolo registrace (30.11.2010) se snaží podporovat jejich vznik a činnost zejména informační podporou, kterou představují realizované semináře pro tzv. hlavní žadatele o registraci. Tito hlavní žadatele o registraci by měly hrát klíčovou roli při řízení činnosti fóra v oblasti získávání potřebných informací.

 

Facilitátor

    Vytvoření pre-SIEF je prováděno zcela automaticky. Jakmile je předregistrována nová látka, která dosud nikým předregistrována nebyla, vznikne nové pre-SIEF odpovídající dané látce a osoba, která tak jako první učinila se stala tzv. facilitátorem. Tedy osobou, která by měla vytvořit vlastní SIEF. Tento facilitátor jako jediný v REACH-IT může komunikovat se všemi členy pre-SIEF zasíláním jednoduchých zpráv. Facilitátor by měl řídit veškerou komunikaci mezi členy pre-SIEF, tak aby bylo v konečném důsledku vytvořeno vlastní SIEF. V prvé fázi je tedy nutné, aby se členové dohodli na identifikaci látky samotné a přesvědčili se, zda mají v úmyslu všichni členové registrovat stejnou látku. Při vytváření SIEF je také nutná dohoda ohledně budoucí komunikace, a jakým způsobem bude SIEF organizováno. Tato aktivita taktéž souvisí s jmenováním hlavního žadatele o registraci, kterého si volí sami jednotlivý členové SIEF.

 

Hlavní žadatel o registraci

    Funkce hlavního žadatele o registraci je zcela dobrovolná a nenese sebou žádné právní důsledky. Každý kdo je jmenován jako hlavní žadatel, se této funkce může kdykoliv vzdát a přenechat ji jiné společnosti. Hlavní žadatel o registraci by měl reprezentovat společnost, která musí v prvé vlně registrovat svou látku a to v plném rozsahu. Cílem je, aby hlavní žadatel poskytl pro účely sdílení, veškerá potřebná data ostatním členům SIEF. Veškerá tato data by tedy měl mít k dispozici.

 

Konsorcia

    V souvislosti se SIEF je často zmiňován pojem konsorcium. Zde je nutné zdůraznit, že konsorcia nemají přímou souvislost s REACH. Jedná se o komerční aktivitu vybraných firem, které se snaží usnadnit práci s přípravou registrační dokumentace svým členům, avšak za úplatu. Tato úplata nebývá malá a je tedy nutné zvážit, zda vstup do konsorcia je pro danou společnost výhodný, jelikož žádná taková povinnost z hlediska REACH nevyplývá. ECHA se jednoznačně od činnosti konsorcií distancovala. Pokud vám tedy bude nabídnuto členství v takovémto konsorciu s tím, že vzniklo při ECHA, buďte maximálně obezřetní.

 

Další informace