Více času na podstatné

O předcházení vzniku odpadů je zájem

 

Dne 2. 10. 2014 se v aule České zemědělské univerzity uskutečnila 1. národní konference Předcházení vzniku odpadů, jejímž hlavním organizátorem bylo České ekologické manažerské centrum, vydavatel Odpadového fóra a provozovatel internetového portálu Tretiruka.cz, na kterém se nachází informační platforma www.predchazeniodpadu.cz. Tam také je umístěn volně přístupný hlavní výstup z konference, kterým je videozáznam všech vystoupení synchronizovaný s promítanými prezentacemi.

Zájem o účast všechny překvapil a potěšil. Zúčastnilo se na 300 účastníků a chceme věřit, že to nebylo jen díky tomu, že na konferenci bylo jen symbolické vložné. Zájem účastníků konference o projednávanou problematiku se projevil i v tom, že značný počet jich vydržel až do konce, přestože program končil tak, jak bylo uvedeno v programu, až po 17. hodině.

Z avizované účasti ministra životního prostředí R. Brabce a paní náměstkyně B. Peštové kvůli změně jejich programu sice sešlo, zato ostatní zástupci Ministerstva životního prostředí v čele s J. Manhartem a Ministerstva průmyslu a obchodu v čele s P. Kulhánkovou vydrželi na konferenci až do konce, což účastníci velmi ocenili.

V úvodní přednášce Ing. J. Manhart, ředitel odboru odpadů MŽP přiblížil posluchačům Program předcházení vzniku odpadů, který krátce předtím schválilo vedení ministerstva a vláda by jej měla projednat v průběhu října. Platit by měl od prvního ledna 2015.

V návaznosti na představení Programu, který vychází z požadavků Evropské komise, zazněla v diskusi připomínka či kritika, že s výjimkou stavebních odpadů se Program jmenovitě věnuje druhům odpadů, které jsou co do množství produkce spíše okrajové. Přitom jsou oblasti, kde je potenciál předcházení vzniku odpadů daleko vyšší. V první řadě to je oblast výkopových zemin, které se ve většině případů stávají odpadem zcela zbytečně. Podle jednoho z diskutujících jsou jejich původcem nejčastěji velké stavební firmy, které si nechtějí touto pro ně okrajovou záležitostí komplikovat život, případně nechtějí riskovat případný spor s ČIŽP, v horším případě tímto záměrně zvyšují cenu veřejné zakázky.

Další přednášky se v tomto programovém bloku věnovaly vedení evidence produkce a nakládání s odpady, případně obecným problémům souvisejícím se získáváním podkladů pro hodnocení účinnosti opatření k předcházení vzniku odpadů. Značný ohlas vyvolala přednáška E. Horákové z agentury Cenia, která mj. poukázala na to, že některé materiály jsou v evidenci započítávány dvakrát, poprvé při jejich vzniku a podruhé při jejich překategorizovávání, často aniž by se přitom nějak fyzicky změnily. Doložila to na kovových materiálech z výkupu, resp. na autovracích a materiálech z nich získaných. K tomu, zda to tak nutně musí být, se na místě nikdo kompetentní nevyjádřil. Snad příště.

V bloku zaměřeném na prevenci vzniku komunálních odpadů se řečníci soustředili na výčet toho, co již různé obce v tomto směru dělají, nebo co by mohly dělat. Přitom bude nezbytné na to pamatovat při sestavování svých plánů odpadového hospodářství. Důležitou součástí bude jejich práce s veřejností. V rámci tohoto bloku J. Doležal z CZ BIOM představil mezinárodní projekt na podporu opětovného využití CERREC, na kterém se ČR podílí a pozval přítomné na jejich konferenci 4. listopadu.

Blok věnovaný podnikovým odpadům nejprve představil principy projektů čistší produkce a posléze zástupkyně ČIŽP vysvětlila jejich pohled na odpady, neodpady, vedlejší produkty a výrobky pocházejících z různých oblastí lidské činnosti.

Samostatná pozornost byla věnována potravinovým odpadům, a to jak těm vznikajícím ve výrobě, tak v obchodě. Podle informace M. Šilhánové z Tesco Stories ČR se v průměru 32 % produkce potravin stane odpadem, při tom shodně po 16 % v etapě výroby a u konečného spotřebitele a jen méně než jedno procento vzniká v obchodě. Jak vyplynulo z jiné přednášky, vysvětlení tohoto překvapivě nízkého čísla spočívá ve smlouvách obchodních řetězců s jejich dodavateli.

Následovala dvojpřednáška P. Kalousové ze společnosti Byznys pro společnost a J. Vopeláka z Armády spásy, který zde ale reprezentoval Federaci potravinových bank. Ta posluchačům přiblížila možnosti využití neprodaných potravin z obchodu a nevydaných jídel v zařízeních hromadného stravování pro charitativní účely a problémy a bariéry s tím spojené. Na příkladu ukázali, že co v jednom městě (Brně) jde, jinde (Praze) nejde. Ukazuje se, že spolupráce s vedením města je i zde nevyhnutelná.

Ze závěrečného bloku Příklady předcházení vzniku odpadů jsme zvláštní ohlasy zaznamenali na příspěvek L. Wienerové z Diakonie Broumov. Další přednášky představily dvě svépomocné aktivity v oblasti opětovného použití. Z nich a související diskuse vyplynulo, že žádoucí by byla podpora rozvoje opraven a půjčoven ze strany obcí.

 

Shrnutí

Přednášky i diskusní příspěvky na závěr jednotlivých programových bloků odhalily velmi zajímavé problémy, které bude nutné řešit a ukázaly, na co se zaměřit. Program prevence vyžaduje přehodnotit některé legislativní požadavky, které brání rozvinutí tohoto programu zejména v oblasti znovupoužití produktů. Zvlášť citelné jsou legislativní překážky v oblasti potravin, ale i ve zpětném odběru některých komodit. Je těžké tlačit na výrobce, aby se vrátili k výrobkům s delší životností, když je to proti jejich ekonomickému zájmu, ale je možné podporovat vznik či rozvoj opraven a půjčoven. A to je rovněž parketa pro místní samosprávy.

Na konferenci několikrát padlo, že „Nejlepší odpad je takový odpad, který vůbec nevznikne.“  Jeden z diskutujících prohlásil, že „Je potřeba používat selský rozum a kdyby tomu tak bylo, tak nepotřebujeme 2/3 současných právních norem“ a dodal: „Když se dozvíte, že domov důchodů dostal 10tis. pokutu za to, že daroval někomu jídlo, tak určitě není něco v pořádku.“

Ukazuje se, že jak v oblasti předcházení, tak opětovného použití je aktivit zdola celá řada a silně záleží na místní správě, zda se je podaří realizovat, případně udržet při životě. Přitom opětovné použití různých věcí navíc může být i částečným řešením nezaměstnanosti a příspěvkem k řešení problému sociální soudržnosti v regionech.

Výstupy z první národní konference jsou volně dostupné na specializovaném internetovém portálu www.predchazeniodpadu.cz. Příští rok na druhém ročníku na viděnou! Bude zase na podzim v Praze a bude na něm jednotlivým problémům a komoditám věnován větší prostor. Sledujte tento časopis nebo uvedené tematické stránky, včas se dozvíte podrobnosti.

Ondřej Procházka, Pavel Mohrmann

České ekologické manažerské centrum

prochazka@cemc.cz