Více času na podstatné

Dodatečná předregistrace

Po 30.11.2008 je stále možné předkládat předregistrace, ale pouze za podmínky, že zavedenou látku jste vyrobili anebo dovezli poprvé v množství 1 tuna nebo větším (výrobou nebo dovozem poprvé se rozumí poprvé po vstupu nařízení REACH v platnost (1. června 2007)). Takovou látku je možné dodatečně předregistrovat:

 • nejpozději šest měsíců poté, co vyrobené nebo dovezené množství překročí prahovou hodnotu jedné tuny;
 • nejméně 12 měsíců před uplynutím příslušné lhůty pro registraci.

    Pokud jste předregistraci zmeškali a nesplňujete zmíněné podmínky pro dodatečnou předregistraci, pak nemůžete využít z žádného přechodného období. V tomto případě musíte zastavit výrobu nebo dovoz látky dokud od ECHA neobdržíte registrační číslo látky. Získání tohoto čísla představuje následující činnosti:

 • vznesení dotazu na ECHA, zda již pro danou látku nebyla podána žádost o registraci nebo vznesen dotaz;
 • získání a vyhodnocení příslušné fyzikálně-chemické, zdravotní a environmentální údaje a použít tyto informace k vypracování registrační dokumentace;
 • předložení dokumentace a zaplacení příslušného poplatku ECHA.

 

Zjednodušený popis předregistrace látek v REACH-IT:

    V případě, že jste oprávněni látku dodatečně předregistrovat učiníte tak následně:

 • Přihlásíte se do REACH-IT pod svým přihlašovacím jménem;
 • Z menu vyberete "Pre-registration" - "Pre-register substance online";
 • Potvrdíte, že se jedná o zavedenou látku (zaškrtnutím) a pokračujete volbou "Continue";
 • Dle jednoho z nabízených parametrů vyhledáte látku určenou k předregistraci (např. dle CAS čísla) a látku necháte vyhledat volbou "Search";
 • Potvrdíte systémem vyhledanou látku, že odpovídá té vaší zamýšlené (zaškrtnutím pole "Select") a pokračujete "Select const.";
 • V případě vícesložkové látky přidáte stejným způsobem další látky (volbou "Add another const."), anebo pokračujete volbou "Next";
 • V případě, že víte že vaše látka má podobné vlastnosti jako látka jiná, můžete se o této látce zmínit volbou "Add new similar substance", jinak pokračujete volbou "Next"
 • V tomto kroku v rolovacím menu vyberete roční tonáž látky (tříletý průměr) a datum registrace, následně udáte datum první výroby nebo dovozu látky do EU (v množstvím větším jak 1t/r), nakonec pokračujete volbou "Next";
 • V dalším kroku můžete zvolit kontaktní osobu;
 • Následně můžete určit svého zástupce, který by za vás vystupoval v jednání v rámci SIEF, tímto můžete ukrýt svou identitu;
 • V případě, že máte některé informace k látce, které byste rádi sdělili ostatním členům SIEF, máte možnost je v tomto kroku zde uvést. Dále můžete zaškrtnout volbu, zda si přejete do schránky v REACH-IT dostávat informace k danému fóru;
 • Nakonec zkontrolujete uváděné údaje a odešlete předregistraci volbou "Submit"