Více času na podstatné

PPORD oznámení

    Zkratka PPORD představuje látky vyráběné nebo dovážené pro účely výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy (Product and Process Orientated Research and Development, PPORD). REACH takovéto látky za určitých podmínek osvobozuje od povinnosti registrace, a to v případě pokud je Evropské agentuře pro chemické látky předloženo tzv. oznámení o PPORD. Toto oznámení se taktéž předkládá pomocí portálu REACH-IT a co se postupu týče, je toto předložení totožné s předložením registrační dokumentace. Výhodou předkládání pouhého oznámení je skutečnost, že požadované údaje jsou minimalizovány.