Více času na podstatné

Realizovali jste v podniku podobná či jiná opatření? Prosím podělte se s námi o své zkušenosti.

 

 Příklady předcházení vzniku odpadů - přehled:

 

CZ-NACE

Obor činnosti

Název projektu

86.10

dětská léčebna

Projekt čistší produkce v léčebném ústavu HDL Luže-Košumberk

49.31

doprava

Minimalizace průmyslového odpadu v ČETRANS Děčín

55.10

hotel 1

Projekt čistší produkce v hotelu International v Brně

55.10

hotel 2

Projekt čistší produkce v hotelu Slavia v Brně

01.42

chov skotu

Racionalizace provozu zemědělské farmy Šindler

10.51

mlékárna

Prevence v odpadovém hospodářství mlékárny Kyjov

86.10

nemocnice

Projekt čistší produkce v Baťově nemocnici Zlín

45.20

opravy vozidel

Projekt čistší produkce v autoservisu Frommer a Jaroliš, a.s. Olomouc

10.71

pekárna

Racionalizace provozu Pekárny K+K, s.r.o. Blansko

11.05

pivovar

Zvyšování kvality výroby v Pivovaru Černá Hora, a.s.

43.91

pokrývačské práce

Projekt čistší produkce - pokrývač Petr Přerovský

28.41

strojírenství

Snížení dopadů na životní prostředí v podniku STROJTOS Lipník nB

85.20

škola

Projekt čistší produkce ve školství - ZŠ Krásného

84.11

veřejná správa

Projekt čistší produkce v provozu obecního úřadu Velká Losenice

27.12

výroba elektropřístrojů

Projekt čistší produkce v APOS – skupina firem Blansko

56.29

výroba jídel 1

Projekt čistší produkce ve školní kuchyni ŽS Krásného

56.29

výroba jídel 2

Projekt čistší produkce v závodní kuchyni APOS Blansko

23.42

výroba keramiky

Snížení energetické náročnosti výroby v PKZ Břeclav-Poštorná

16.10

zpracování dřeva

Racionalizace zpracování dřeva v Dřevovýroba V+V Brno

23.70

zpracování kamene

Racionalizace zpracování kamene v Kamenoprůmysl Komárek Letovice

25.61

žárové zinkování

Projekt čistší produkce v zinkovně OPP Polička, a.s.

 

Příklady výše uvedené ke stažení ZDE,

Další příklady tzv. čistší produkce: CEMC, CENIA (příručky, databáze, příklady...)

Pozn: CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Příprava projektu čistší produkce v podniku:

 

Autor: CPC Brno, Josef Šlesinger, Brno 24.10.2008

 

I.Úvod.

 

Při vlastní přípravě projektu v živnostenském podniku je nutno provést si ujasnění, z jakých důvodů jsou podniky ochotny akceptovat politiku čistší produkce. Zásadním momentem v oblasti životního prostředí je trend posunu od odpovědnosti státu k odpovědnosti podniků samotných. Podnik přijímá takovouto odpovědnost, pokud je to pro něj výhodné. To je podstatným principem veškerých aktivit zainteresovaných  subjektů, pokud jde o ochranu životního prostředí. Veškeré tyto činnosti podniky hodlají využít ke zvyšování konkurenceschopnosti. V uvedeném směru vítězí firmy, které se zaměřují na snižování materiálové a energetické náročnosti výroby s vyloučením toxických materiálů.V tomto případu se tedy jedná o metodiku čistší produkce. Hlavní překážkou jejího rozšiřování je neznalost této metodiky v podnicích, koncepční bariérou je zaměření většiny podniků na koncová řešení. Tyto jsou realizovány jak uvnitř podniků, tak i mimo ně. V každém případu se jedná o zbytečně nákladná řešení. V mnoha případech se přitom znečištění posunuje z jedné složky životního prostředí do druhé. Vše co je zde uvedeno, platí v plné míře i v živnostenské sféře.

 

      

II. Strategie získání podniku

 

Osoba oslovující podnik.

Po stránce odborné stránky konzultanta je základním požadavkem znalost metodiky čistší produkce. Dále sem patří i zkušenosti praktického zavádění metodiky CP v nejrůznějších subjektech. Pokud konzultant nemá vlastní praktické poznatky, může je získat v projektech již vypracovaných. Je nutno brát v úvahu, že problémy se v oborech stejných nebo příbuzných často opakují.

 

Zásadní podmínkou osobnosti pro úspěšné oslovení podniku je získání vlastní sebedůvěry. Pokud máme jistou míru trémy, při jednání se stává, že se Vám zvyšuje puls a zrychluje dech, nemusí to být na závadu věci. Váš způsob myšlení, citlivý na vnější podněty, je připraven jednat. Pokud je Váš fyziologický stav udržován v rozumných mezích, jste schopni myslet pohotověji, hovořit plynuleji a promlouvat s větší intenzitou. Před vlastním jednáním musíte splňovat následující podmínky :

·        musíte věřit v důležitost svého témata, mít víru v prezentovanou problematiku,

·        nezabývejte se negativními podněty, které mohou z jednání vyplynout,

·        uvědomte si , že v případě akceptování negativních myšlenek bouráte vlastně svoji sebedůvěru, vyhněte se jim,

·        hledejte vhodné příklady v minulosti své činnosti i v aktivitách osob jiných, zainteresovaných v oboru.

 

Zásadní chybou je používat nesrozumitelný jazyk a neznámá slova, tím posluchače jenom rozčílíte. Pokud vyslovíte něco, čemuž posluchač nerozumí, dáváte mu najevo , že je hloupý a vy jste na podstatně vyšší úrovni. Zbytečně ztrácíte pozici v jednání. Dále si musíme uvědomit, že lidé udrží pozornost jen velmi krátce. Proto musí být jasné úvody a přechody mezi tématy naprostou nutností. Pokud nedáte svému posluchači na vědomí , kdy začínáte nebo končíte nové téma, bude mu váš výklad připadat jako nudný . Především ale je nezbytné říci předem, proč vás partner má poslouchat, musí mít motivaci.

 

 

Vlastní oslovení podniku

 

Dříve než oslovíme podnik, je vhodné si promyslet současnou situaci, týkající se vašeho vstupu do podniku. Pokud jde o plánované cíle, rozmyslete si, jakými alternativními opatřeními jich můžete dosáhnout. Jednání nemusí být vždy smysluplné. Pokud víte, že váš partner při jednání bude současnou situaci blokovat, je lépe na jednání vůbec nepřistupovat. Rozmyslete si také alternativy svého jednacího partnera , jen tak můžete zhodnotit, zda vaše jednání bude úspěšné.

 

Forma oslovení.

Dle praktických zkušeností dle procenta oslovení se úspěšnost postupně klesá v tomto pořadí :

1./ e-mailová pošta,

2./  forma dopisu s jmenovitým uvedením adresáta / ředitele podniku,

3./ telefonické oslovení.

 

Úspěšnost oslovení se totálně zvyšuje při odvolání se na doporučení od vlivné osoby – primátor, starosta, vedoucí odboru životního prostředí, popř. ředitel kooperujícího podniku. Při oslovení lze s výhodou použít odvolání na úspěšnost projektů již v regionu realizovaných V časovém horizontu je výhodnou dobou k oslovení firmy období, kdy vyvstávají problémy, které mohou negativně ovlivnit  chod podniku. Může se jednat například o :

·        zdražení energií nebo pohonných hmot,

·        zdražení vstupních surovin,

·        legislativní tlaky,

·        dopady plynoucí z provozu firmy na region.

 

Pro vlastní jednání je velmi důležité zvolit správného jednacího partnera. Musí to být taková osoba, která má pravomoc rozhodovat. Vynaložíme zbytečně čas, když dodatečně zjistíme, že rozhodující slovo musí být řečeno jinou osobou.

 

Důležitým je také zvolení vhodného času k jednání. Častý problém vzniká, když váš partner při jednání je pod časovým tlakem. Pro něj je zásadním cílem jednání co nejdříve ukončit, ve většině případů to končívá neúspěchem. Dále není strategické, když přistupujete k jednání s partnerem, který momentálně není v klidném psychickém stavu. Impulzivní jednání ve většině případů nevede k dohodě o spolupráci. Je nutno si uvědomit, že se jednání vedena na dvou úrovních:

·        cílové nebo věcné úrovni,

·        na vztahové úrovni jednajících.

Svého partnera při jednání tedy nepovažujeme za protivníka, ale za určitého partnera, s kterým hledáte řešení problémů.

 

Důležité je i místo zvolené k jednání. Je výhodné, když svého jednacího partnera vyhledáte v prostorách jeho firmy nebo podniku, přestože tento získává výhodu domácího prostředí. Vy ale na straně druhé můžete poznat firmu, její zázemí a prostředí, které v ní panuje. Existuje ale výjimka, u firem či podniků, které výrazněji poškozují životní prostředí v regionu. Zde nebývá na závadu věci vést jednání na radnici u primátora nebo na odboru životního prostředí.Ale i při jednání ve firmě samotné působí pozitivně odvolání se na doporučení primátora nebo starosty.

Zásadní chybou je hovořit o tématech, o nichž máte malé nebo žádné vědomosti. Hovořte o tom, co vás život naučil, co skutečně znáte. Jest výhodou, jste-li odborníkem v oboru, v němž se snažíte firmu pro projekt získat. Není-li tomu tak, před vlastním oslovením podniku získejte odborné informace v literatuře nebo v jiných dostupných pramenech. Získejte maximum znalostí o podniku, který hodláte oslovit. Nejedná se jen o environmentální problémy, ale i o ekonomické situaci na trhu, konkurenčních vztazích, o situaci na trhu v oboru. Pokud jste plně přesvědčeni o správnosti svých názorů a vhodnou formou je přednesete, máte značnou šanci vzbudit cílený zájem i u posluchače. Chcete-li udržet jejich pozornost, nepřednášejte jim monotónní fakta, jinak posluchači ztratí zájem. Je lépe vycházet z jednodušších témat proložených praktickými příklady. Jste-li zaskočeni některou připomínkou posluchačů, neodpovídejte obratem, ponechte si krátkou časovou rezervu, vaše podvědomí problém zpracuje.

Někdy se vlastní jednání stává obtížným. Bývá to často tehdy, když partner tvrdí, že u nich v podniku není co zlepšovat, že firma vlastními silami zvládá vše na výbornou. V případu že jednací partner není o řešení přesvědčen, není strategické na něj psychologicky tlačit. Je třeba zjistit důvody odporu, které jednací partner klade. Poté je diplomatické vypracování návrhu opatření, které např. bere v úvahu rostoucí ceny energií, materiálů, respektive legislativní tlaky. Poté požádáme, aby na náš návrh reagoval. V tomto případě jej nežádáme, aby o něm rozhodl, v momentální situaci by to bral jako porážku.

 

 

III. Analýza vstupů a výstupů v podniku

 

Cílem analýzy je poskytnout informace umožňující identifikovat a organizovat podklady nezbytné pro posouzení problematiky živnosti. Tyto údaje jsou zásadní podklad pro směrování čistší produkce v podniku. V porovnání vstupů a výstupů je celkem přesně znázorněna ztrátová položka hospodaření podniku. Základní údaje jsou rozčleněny do následujících úseků:

1.)    rozbor výrobního programu,

2.)    kvantifikace vstupů surovin, energií a pomocných materiálů včetně jejich cen,

3.)    souhrn produkovaných odpadů a emisí,

4.)    zhodnocení existujících a možných dopadů legislativou,

5.)    identifikace toxikologicky závažných vstupů.

 

Objektivně ověřitelné ukazatele jsou zásadním podkladem pro další postup zjištění vhodné strategie při vytčení slabých míst toků, vyčíslení jejich ekonomických a ekologických následků. Z údajů vyplývá stanovení priorit pro zjišťování podrobnějších dat a údajů. Klasickým způsobem sběru dat a údajů je získání hodnot z úseků nákladových míst přes oddělení zásobování. Na straně druhé lze získat v oddělení odbytu o údaje množství vyprodukovaného zboží či poskytnutých služeb dle sortimentních položek, včetně příslušných finančních údajů. Propočtem dle směrných technologických předpisů lze identifikovat skutečné využití jednotlivých používaných surovin, energií a dalších materiálů.. Dále pak lze metodicko-technickým rozborem získat údaje o skutečných ztrátách a spotřebách v jednotlivých výrobních úsecích, odděleních a operacích.

 

Dle směrných technologických předpisů ale nelze vždy kvantifikovat skutečné spotřeby a ztráty. U vybraných materiálových a energetických toků musíme provést praktická měření a kvantifikovat je. V daném případě je výhodné:

·        identifikovat důležité materiálové a energetické toky vhodné k měření,

·        určit požadavky na způsob měření,

·        určení vhodných časových termínů pro sběr dat,

·        rozhodnout o přesnosti měření,

·        provést provozní zkoušku,

·        upřesnění způsobu měření na základě poznatků z provozní zkoušky,

·        provedení měření.

Porovnáním vstupů a výstupů je možno vyčíslit skutečné ztráty, tedy bilanci vytyčující dle zákona o zachování hmoty rozsah hodnot, jejichž ztráty analýza zjistila. 

 

Prostředky ověření

 

Údaje předané výše uvedenými podnikovými útvary nebývají vždy v běžné praxi přesné. Příčinou jejich zkreslené prezentace mohou být následující důvody:

 

1./ vstupní suroviny a materiály

-         není vyřešena privatizace podniku, vedení firmy vědomě přijímá vstupy finančně i objemově nadhodnocené,

-         podnik je privatizován, ve schopnostech managementu není sledovat hodnotu a cenu dodávky do podniku, této skutečnosti někdy využívá zkorumpovaný nebo neschopný střední management,

-         častým nedostatkem i jinak solidního podniku je radikální snížení počtu středního managementu, z čehož vyplývá výpadek schopnosti pracovníků THP důsledně provádět kontrolní činnost při přejímce vstupů,

-         v odvislosti od předešlého způsobu řízení nejsou kontrolovány parametry vstupů, není zájem na kontrole, zde bývá zásadním faktorem chybějící hmotná zainteresovanost zaměstnanců,

 

2./ spotřeba energií

-         u tepelné energie je prováděno měření u výstupu od dodavatele, nikoliv u vstupu k odběrateli, není provedeno měření spotřeby tepla  na jednotlivých výrobních úsecích, není propočtena energetická náročnost na jednotlivé výrobní a pomocné prostory ve vztahu k jejich ekonomickému přínosu,

-         u spotřeby elektrické energie není evidována spotřeba jednotlivých výrobních úseků, běžnou praxí je rozpočet příslušné nákladové položky podnikovým energetikem, který nevychází ze skutečné spotřeby úseku, ale ze schopnosti jednotlivých provozů odvést do fondu podniku určitou relativní částku odvislou od jeho ekonomických možností,

-         pravidelně nebývá v podnicích sledována spotřeba tlakového vzduchu.

 

 

Nápravné prostředky

 

Vstupní suroviny a materiály :

-         vstupní suroviny a materiály musí být přejímány a kontrolovány určeným pracovníkem s hmotnou odpovědností (údaje se dají ověřit; lze využít zavedení normy ISO 9 000).

 

Energie

1.)    tepelná energie je měřena u vstupu k odběrateli, je vhodné provádět měření spotřeby v jednotlivých úsecích, v případě nemožnosti realizace tohoto řešení provést přesné zhodnocení technologické náročnosti jednotlivých prostor, provést sumarizaci, lze ji využít pro sumarizaci spotřeby. Výbornou pomůckou je kvalitní energetický audit,

2.)    spotřeba elektrické energie je optimálním způsobem odděleně dle jednotlivých středisek, doporučený postup je postupné zjištění spotřeby všech strojů a spotřebičů při zakalkulování ztrátových časů dle údajů oddělení práce a mzdy ( PaM); využití strojů nebývá vyšší než údaje oddělení PaM,

3.)    hodnotíme-li spotřebu tlakového vzduchu a související ekonomické náklady, provedeme zhodnocení současného stavu a obvykle navrhujeme decentralizaci jeho výroby, opatření bývá vždy přínosné.

 

Předpoklady ověření situace

 

Při ověřování předpokladů je nezbytné vycházet z následujících pohledů:

 

1./ je zprůhledněn stav privatizace, je předpokládán ekonomický vzestup a vývoj firmy,

2./ není-li tomu tak, je nezbytně nutné, věnovat větší časový rozsah prověrce podniku, úrovni jeho konkurenceschopnosti, postoje managementu,

3./ zjištění ekonomické situace firmy, předpoklady změny vlastnických vztahů, často lze získat dobré informace i uvnitř firmy,

4./ při zjištění disproporcí je nutno počítat se zkreslením předložených údajů,

5./ v údajích je třeba umět se orientovat, není-li tomu tak, zajistíme odborníka.

 

 

Vlastní možnosti ověření situace

 

V rámci monitorování problematiky je vysoce produktivní metoda získávání údajů stejného charakteru v různých podnikových odděleních ve stejný časový termín. Podmínkou je použití nestejných formulářů, respektive verbálně předaných požadavků. Účelem je získání údajů jednotlivých středisek, vzájemně nekonzultovaných a relativně nezkreslených. V rámci zavádění metodiky čistší produkce jsou zjištěny následující možné zdroje přímo na pracovišti :

·        vedoucí divize,

·        provozní účetní,

·        technolog,

·        mistr,

·        seřizovač, respektive údržbář,

·        mzdová účetní,

·        zajímavé informace lze získat i v kolektivu dělnické obsluhy výrobní technologie.

 

Mimo vlastní pracoviště lze získat informace v následujících útvarech:

·        závodní stráž,

·        útvar podnikové dopravy,

·        podnikový ekolog,

·        bezpečnostní a požární technik.

 

Dalším neocenitelným zdrojem informací mimo podnik mohou být:

·        městské a obecní úřady,

·        legislativní instituce,

·        organizace, které mají zájem na ochraně přírody /jejich údaje je nutno brát s rezervou/,

·        bývalí zaměstnanci podniku /zde je třeba čerpat informace diskrétní cestou/.

 

 

Pomocné prostředky ověření

 

V případě, že poskytnuté údaje nebudí po stránce množství a kvality důvěru, je výhodné ověřit si jejich správnost prostudováním ročních /pracnější a přesnější je měsíčních/ uzávěrek zájmových hospodářských středisek. Jejich výstupy poskytnou údaje použitelné ke srovnání. Předpokladem získání důvěry v účtárnách je nezbytné, zde lze najít údaje vedoucí ke zkvalitnění, doporučujeme krátké nezatěžující návštěvy. Absolutně nevhodný termín je začátek a konec měsíce /termín uzávěrek/. Praxe dokázala, že ve střední části měsíce pracovníci, v 90 % ženy, nejsou plně vytížené, jsou velmi ochotné komunikovat. Samozřejmě jednání na tomto úseku musí být projednáno strategicky vhodným přístupem na vedení podniku.

 

 

 

IV. Problematické úseky získání údajů nezbytných pro vypracování projektu

 

1./ Souhrn produkovaných odpadů a emisí

Údaje jsou nezbytné pro doložení skutečných ztrát. V klasické situaci má vedení firmy obvykle snahu

údaje snižovat nebo zcela zapřít. Je to ku škodě projektu, neboť :

-         údaje jsou důvěrné,

-         hodnoty lze velmi výhodně využít pro výpočet efektů projektu,

-         při hodnocení opatření lze demonstrovat přínos pro region po stránce environmentální.

 

2./ Souhrn existujících a možných postihů legislativou

Jedná se o velmi důležitou, velmi delikátní část projektu. V každém případě musí být tento souhrn utajenou součástí projektu. Jedná se o zjištění stávajících a možných rizik firmy. Uvažované postihy lze velmi výhodně použít při výpočtu ekonomické návratnosti opatření. Má obsahovat tyto údaje :

·        specifikace druhu a rozsahu rizika,

·        uvedení zákona nebo vyhlášky, jehož se riziko týká.

Údaje k zjištění a ověření najdeme v těchto útvarech :

-         útvar ekologie,

-         útvar energetiky,

-         útvar OBP a PO,

-         podniková účtárna.

 

V. Zavádění metodiky čistší produkce vlastními pracovníky podniku.

 

Rozhodne-li se podnik  pro zavádění čistší produkce vlastními silami, je nezbytné vzít na vědomí následující fakta :

·        projekt musí mít plnou podporu vrcholového vedení,

·        jedná se zásadně o týmovou práci,

·        tým musí být personálně obsazen tak, aby mohl komplexně odborně obsáhnout celou problematiku řešené oblasti,

·        členové týmu musí ovládat metodiku čistší produkce, vhodným zdrojem jsou materiály CENIA ( kontakt je uveden níže ),

·        v každém projektu je nutno definovat :

    a.)    cíl projektu,

    b.)    účel projektu,

    c.)    ověřitelné ukazatele úspěchu,

    d.)    předpoklady a rizika prostředí, v němž se projekt realizuje,

    e.)    zdroje nutné pro realizaci projektu,

    f.)      harmonogram činností,

·        projekt sestává z následujících kroků

    a.)    fáze analýzy- sběr dat o materiálových a energetických tocích,

    b.)    bilanční zhodnocení – viz bod III.,

    c.)    návrh opatření a jejich zhodnocení,

    d.)    realizace opatření,

·        časová náročnost projektů pro celou pracovní skupinu činí 25 až 250 osobodnů, není zde započítán čas při zavádění investičně náročných opatření,

·        je výhodné při zavádění čistší produkce spolupracovat s odbornými konzultanty čistší produkce. Podrobné informace získáte na CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10, Tel: + 420 267 225 279, www.cenia.cz/cp.

 

Způsob zjišťování dat vlastními pracovníky podniku

 

Pokud provádí zjišťování dat a údajů pracovní skupina obsazená vlastními pracovníky podniku lze s úspěchem kvalitu práce zajistit personálním obsazením aktérů projektu následovně:

·        vedoucí projektu – ředitel živnostenského podniku nebo jeho náměstek,

·        členové pracovní skupiny:

1.)    zástupce výrobního úseku,

2.)    zástupce ekonomického úseku,

3.)    zástupce technického úseku,

4.)    technolog,

5.)    energetik,

6.)    ekolog.

 

S výhodou se do čela pracovní skupiny staví výrobní ředitel, dle zkušeností z projektů to nikdy nemá být střední technický pracovník. Dalšími vhodnými členy skupiny jsou pracovníci, kteří daný provoz dobře znají – mistři, předáci, dispečeři, operátoři a pracovníci údržby. Členové pracovní skupiny získávají potřebná data dle úseků svého zaměření. Získané údaje se ale musí rozebrat v rámci schůzky pracovní skupiny. Častým jevem totiž bývá skutečnost, že údaje různých úseků navzájem nesouhlasí. Uvedení údajů na správnou míru nejen pomůže při pracích na projektu, ale je výbornou pomůckou při plánování výrobních procesů a při zpřesnění technologických postupů. Při předkládání návrhů někdy vyvstávají rozporné názory na řešení mezi zástupci výrobního a ekonomického úseku. V tomto případu je nutno provést komplexní ekonomické vyhodnocení dle metodiky čistší produkce. Hrubou chybou by bylo provést posouzení pouze na základě odborného odhadu.

 

Závěr

 

Realisticky pojatá snaha o trvale udržitelný rozvoj je jedinou alternativou živnostenského podniku, který nechce zaniknout, ale naopak prosperovat a udržet si své postavení v konkurenčním prostředí. Podnik v rámci zavádění metodiky čistší produkce demonstruje skutečnost, že dobrovolná , uvědomělá a cílená podpora trvale udržitelného rozvoje je snazší, než úporná snaha o jeho zastavení. Živnostníci v ČR, stejně jako živnostníci v EU, aby jejich činnost byla podpořena, budou muset nejen plnit veškeré legislativní požadavky, ale jednat přátelsky k životnímu prostředí i nad rámec těchto zásad. Trvalé využívání zásad prevenčního přístupu k ochraně životního prostředí je tedy klíčové pro další existenci živnostenského podniku a především pro jeho další úspěšný vývoj.