Více času na podstatné

Chov skotu:

 

Název projektu

Racionalizace provozu zemědělské farmy Šindler

Odvětví

Zemědělská prvovýroba

Datum vypracování projektu

1997

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

Rodinná farma soukromě hospodařícího rolníka /SHR/ postupně přechází od rostlinné výroby k výrobě živočišné – k celoročně provozovanému pastevnímu chovu masného skotu plemene Charolais.

ZPRACOVATEL PROJEKTU

České centrum čistší produkce – CPC Brno Masná 5 , 602 00 Brno, konzultant Josef Šlesinger, tel.: 543257034, mail.: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Farma je situována v katastru, který je primárním prameništěm vodních zdrojů města Brna. Při provozu farmy lze očekávat rizika dopadů ze strany legislativy, její provoz lze dávat do souvislosti se ztrátou kyslíku v povrchové  vodě. Z dané situace vychází záměr SHR – provozovat v regionu náhradou za rostlinnou výrobu pastevní chov masného skotu – celoročně provozovaný.

Adresa podniku

Josef Šindler, SHR, Banín 77, PSČ 569 02

Počet zaměstnanců, jeho hrubý obrat

2 osoby, hrubý obrat 1000 tis. Kč

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Oddělení krmiště a vlastního lože zvířat – racionální využití podestýlky

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Umístnění napájecích žlabů v prostorách krmiště – snížení spotřeby slámy a zlepšení welfare zvířat

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Výběr vhodných býků v plemenitbě – realizací opatření je řešena natalita stáda a možnost chovného využití odchovu v plemenářském směru

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Plemenitba v rámci užitkového stáda – opatření vychází z efektivnějšího využití krav / kříženky nebo krávy původního skotu s kombinovanou užitkovostí / s cílem zvýšení natality, růstové schopnosti potomstva, zvýšení masné produkce farmy

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Rozšíření pastevního hospodářství na úkor rostlinné výroby – záměrem hlavního řešení projektu je snížení dopadů na životní prostředí vznikajících vnosem pesticidů, herbicidů a hnojiv chemického původu.

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Odpadá vnos chemikálií do půdy ročně 20 tun

Snížení výskytu odpadů kategorie N jednorázově 100 tun

 

Ekonomické vyhodnocení

 

Finanční vyhodnocení

Investiční náklady jednorázově 1800 tis. Kč roční  podnikový efekt 351 – 550 tis. Kč, je ovlivněn časovým vývojem stáda skotu.

 

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

Snížení používání pesticidů, herbicidů a hnojiv chemického původu; snížení produkce emisí do ovzduší související se snížením spotřeby energií a PHM.