Více času na podstatné

Nemocnice:

 

Název projektu

Projekt čistší produkce v Baťově nemocnici Zlín

Odvětví

zdravotnictví

Datum vypracování projektu

1996

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

nemocnice

ZPRACOVATEL PROJEKTU

České centrum čistší produkce - CPC Brno Masná 5 , 602 00 Brno, konzultant Josef Šlesinger, tel.: 543257034, mail.: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

V oblasti HTS se zájem soustředil na prádelnu, konkrétně na 2 prací linky, každá z nich je tvořena sestavou 3 praček APL 90/3, tlakovým lisem a sušičkou prádla. Na tuto sestavu navazuje rozvolňování prádla s dosoušením, případně oprava poškozeného prádla a jeho expedice. V oblasti produkce odpadů byla postupně realizována logistika odpadového hospodářství, rozšíření a zkvalitnění třídění odpadů, kontrola tříděného zdravotnického odpadu, sterilizace odpadů.

Adresa podniku

Baťova nemocnice ve Zlíně, Havlíčkovo Nábřeží 600, 762 75 Zlín

Počet zaměstnanců, jeho hrubý obrat

1770 zaměstnanců, roční obrat podniku 560 mil. Kč

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Logistika odpadů - rozšíření systému třídění, studie využití nádob na komunální odpad. Vlivem opatření doje k relativnímu snížení objemu odpadů, kdy část odpadů určených k ukládání na skládku bude určena k recyklaci. Snížením počtu kontejnerů na komunální odpad a jejich častějším vyvážením dojde k zlepšení prostředí kolem pavilonů a snížení rizika vzniku nákaz z komunálního odpadu.

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Sterilizace odpadů - pořízení vlastního sterilizátoru zdravotnických odpadů, související snížení produkce nebezpečných odpadů

Opatření čistší produkce

Popis opatření

Výměna kondenzačních hrnců - v provozu prádelny dojde k výměně nefunkčního zařízení, které mělo zajišťovat vracení kondenzátu zpět do plynové výtopny. Díky zastaralosti zařízení cca 50 % páry unikalo do ovzduší.

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Snížení objemu hlavního sledovaného odpadu – nebezpečné odpady o 98 tun

Další odpadní toky – komunální odpad 40 tun , el.. energie o 1.160 tis. KWh - voda 2.430 m3

 

Ekonomické vyhodnocení

 

Finanční vyhodnocení

Investiční náročnost 3.550 tis. Kč, čistý roční pravidelný podnikový efekt 3.186 tis. Kč

 

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

Potenciál se nachází v logistice zdravotních materiálů a léků, které bývají ve zdravotnictví velice nákladné. Logistika se týká objednávání, nákupu, evidence, správného skladování a spotřeby materiálů. Jejím cílem je udržení optimálních zásob a minimalizace ztrát prošlou expirací. Vyspělá logistika předpokládá funkční řídící systém, přesné definování práv a odpovědností, zavedení celkově systémového přístupu.

V minimalizaci spotřeb zdravotních materiálů není očekáván významný potenciál. V oblasti zdravotního materiálu je velice obtížné odhadovat možnosti úspor, neboť prioritou je zde péče o pacienta a spotřeba materiálů záleží na zvolené léčbě a rozhodnutí příslušných lékařů. Nelze přehlížet i etické a hygienické požadavky.

Potencionál k snížení nákladů lze očekávat v oblasti třídění a logistiky odpadů. Tento systém lze volit tak, aby byl nákladnými způsoby (spalováním) odstraňován skutečně jen nebezpečný odpad a nikoliv odpady recyklovatelné.

Potencionál se očekává v možnostech snížení energetické náročnosti budov. Budovy jsou často staré, navrhované v době, kdy se tepelně izolačním vlastnostem materiálů nevěnovala pozornost. Stejně tak i okna a možnosti regulace teploty v lůžkových a pracovních prostorách bývají často v havarijním stavu a neumožňují regulaci teploty v jednotlivých prostorách, obecně není žádná regulace či omezení vlhkosti. I relativně nové budovy jsou energeticky neúsporné – velké prostory, pavilónové budovy, absence možností regulace.