Více času na podstatné

Dětská léčebna:

Název projektu

Projekt čistší produkce v léčebném ústavu HDL Luže-Košumberk

Odvětví

dětská léčebna

Datum vypracování projektu

2000

CHARAKTERISTIKA PODNIKU/ZAŘÍZENÍ

Obor činnosti

léčebný ústav

ZPRACOVATEL PROJEKTU

České centrum čistší produkce – konzultant Josef Šlesinger, CPC Brno, Masná 5, tel.: 543257034, mail.: cpcbr@volny.cz

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Základní náplní je léčba dětské mozkové obrny a dále pak léčba všech dětských neurologických onemocnění. Cílem péče zde není základní medicínská úprava stavu , ale dále pak sledování a usměrnování jejich sociálního a psychického vývoje. V ortopedické části je činnost zaměřena na chorobu Perthesovu , kde léčebna dosahuje dobrých výsledkù v konzervativní terapii , jednak v léčení skoliotických vad páteře. Velký význam má v rámci státu rehabilitační spinální jednotka pro děti a mladé nemocné po úrazech či operacích míchy a páteře. Velmi přínosná je úzká součinnost rehabilitace s ortopedií. Navíc léčebna využívá vlastního protetického oddělení a je schopna poskytovat komplexní týmovou péči pacientùm. Součástí péče je i školní výuka a výchovná péče , dle potřeby je zajištěno vyšetření a následná lékařská péče psychologem, logopedem včetně dalších potřebných odborných lékařù.

Pro pacienty všech uvedených oddělení je využíváno středisko hiporehabilitace. U pacientù s vadami páteře jsou indikováni koně k navození správného držení těla , posílení trupového svalstva, u neurologických nemocných ke zlepšení koordinace pohybu, uvolnění spastických svalových skupin, ke zlepšení psychiky, pacienti po úrazu páteře nacvičují na koni chůzi.

 

Léčebné zařízení svým charakterem samozřejmě předurčuje značné energetické a režijní náklady provozu. Je možno konstatovat, že díky kvalitnímu profesionálnímu vedení ústavu je zde minimalizována nákladová složka provozu zařízení. Jsou zde známy možné směry racionalizace provozu ústavu. Tyto však vyžadují investiční náklady, záměrem projektu je posoudit jejich ekoefektivitu.

Vedoucí projektu

Ing. Petr Tesař, náměstek HTS

Pracnost

56 osobodnů

 

Opatření čistší produkce

Popis opatření

pravidelná kontrola vodních armatur

Opatření čistší produkce

Popis opatření

zavedení jednopákových baterií s efektem rychlého dosažení žádané

teploty a odstranění rizika úkapů

Opatření čistší produkce

Popis opatření

náhrada parního kotle pro praní vyvíječem páry

Opatření čistší produkce

Popis opatření

zateplení fasády obytných i zdravotních domù

Opatření čistší produkce

Popis opatření

zateplení stropů budov přecházejících v půdy

Opatření čistší produkce

Popis opatření

úspora vod v bazénech a vanách rehabilitace

Opatření čistší produkce

Popis opatření

záměna osvětlení areálu použitím úsporných svítidel

Opatření čistší produkce

Popis opatření

řešení ekonomického úklidu listí v areálu léčebny (nahrazení ručního shrabování opadaného listí použitím zahradní  techniky - těžký čistič trávníku ( sweeper) s kapacitou 310 l)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

snížení spotřeby tepelné energie v pavilonu G

Opatření čistší produkce

Popis opatření

snížení spotřeby elektrické energie v pavilonu G (výměna žárovek čirých E27 60 - 100 W v celkovém počtu 154 ks za žárovky úsporné - kompakt)

Opatření čistší produkce

Popis opatření

vybavení pavilonu jednopákovými bateriemi

 

 

 

 

Vliv na životní prostředí

 

Snížení dopadů na životní prostředí

Úspora tepla: 4264 GJ

Úspora elektrické energie: 104 MWh

Úspora pitné vody: 12916 m3

 

Ekonomické vyhodnocení

 

Finanční vyhodnocení

Celkové úspory: 2,863 ml. Kč

Celkové náklady: 4,034 mil. Kč

Návratnost opatření: 2,165 roků

 

Doporučená strategie v oboru

 

Obvyklá slabá místa podniků

Dle výsledkù projektu je zřejmé, že hlavní směr pokračování projektu čistší produkce v léčebně bude zaměřen na další zkvalitñování dosavadního trendu - snižování energetické spotřeby v jednotlivých úsecích. V prvé řadě se jedná o energii tepelnou , dále pak o energii elektrickou. Značný prostor se rýsuje ve směru snižování tepelné prostupnosti stěn a stropů budov, dále pak ztrát v oknech, vstupech do budov a na chodbách. Zainteresovaní pracovníci odůvodněně doporučují tímto způsobem řešit pokračování metodiky čistší produkce v léčebně.